Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er sakkyndig instans i forhold til utredning av vansker og vurdering av behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

De ansatte i den fylkeskommunale PPT er pedagoger og psykologer med pedagogisk-psykologisk rådgivning som spesialfelt. Ungdom og foresatte kan ta direkte kontakt. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte.

Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven, bl.a på følgende områder:

 • Rett til spesialundervisning
 • Inntak på særskilt prioritert utdanningsprogram
 • Utvidet opplæringsrett (fjerde og femte skoleår)
 • Behov for tilrettelegging ved prøver og eksamen

PPT tilbyr tjenester til 

 • De videregående skolene og deres elever, lærere og foresatte
 • Lærebedriftene og deres lærlinger og lærekandidater
 • Barn og ungdom som bor i barnevernsinstitusjoner, behandlingshjem og helseinstitusjoner

PPT arbeider med

Psykiske vansker. Vi hjelper deg som har en vanskelig livssituasjon som går utover skolearbeidet. Eksempler på vansker kan være:

 • Angst
 • Depresjon
 • Rus
 • Spiseforstyrrelser
 • AD/HD
 • Alvorlig sykdom i familien
 • Selvskading
 • Aggresjon/vold
 • Tvangstanker- og handlinger
 • Lav selvfølelse
 • Spille/nettavhengighet
 • Søvnvansker
 • Identitet

Læringsmiljø. Vi hjelper deg som ikke trives i ditt læringsmiljø, enten det er i klassen, på skolen eller i lærebedrift. Grunner til mistrivsel kan være:  

 • Læringsmiljø
 • Mobbing
 • Ensomhet

Lære- og fagvansker. Vi hjelper deg som sliter i enkelte fag, som synes det er vanskelig å lære nytt stoff, eller å huske det du har lært tidligere. For eksempel:

 • Matematikkvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Språkvansker

Kompetanseutvikling

Vi bidrar til kompetanseutvikling for ansatte ved skoler og lærebedrifter. Dette gjør vi ved å holde kurs, gi konsultasjon og veiledning.

PPTs arbeidsformer

Vi tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæring. Arbeidsformen er vanligvis rådgivnings- og støttesamtaler. Vi foretar utredninger og er sakkyndige i opplæringsspørsmål. Vi viderehenviser og samarbeider med andre instanser etter behov.

Her henvender du deg

Du kan ta kontakt med lærer eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte oss. Eller du kan selv ta direkte kontakt med oss. PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene. Lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt direkte eller via veileder i bedriften. Foresatte kan også ta direkte kontakt med oss.


Asker og Bærum
Elias Smithsvei 15, 4 etg | 1337 Sandvika
Telefon: 67 80 53 50 | post.ab@afk.no


Follo
Raveien 9 | Postboks 12 | 1431 Ås  

Telefon: 64 96 45 60 | post.follo@afk.no


Romerike
Alexander Kiellands gate 2B | 2000 Lillestrøm

Telefon: 63 80 57 60 | post.romerike@afk.no

Tilbakemelding


Fant du ikke det du lette etter?