Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Andre samarbeidspartnere

Veiledningssentrene samarbeider med en rekke kommunale og statlige tjenester og helseinstitusjoner.

Se også oversikt over videregående skoler og kommuner i Akershus.

Regionene har forskjellige kommunale arbeidstilbud for innbyggere som har bistandsbehov eller behov for tilrettelagt arbeid. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider med arbeidssentra og arbeidstiltak i forhold til overganger fra skole til arbeid for enkelte ungdommer og voksne. Få mer informasjon om Arbeidssentra og arbeidstiltak i din kommune på kommunenens nettsider.

Oppfølgingstjenesten (OT) og Karrieretjenesten i Veiledningssentrene samarbeider med det lokale arbeids- og næringslivet om arbeidsutplassering av enkelte ungdommer og utvikler gode system for utplassering og informasjon om arbeidslivet i regionen. Få mer informasjon arbeidsutplassering på din kommunes nettsider.

Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal oppgave og skal sikre at barn og unge får en trygg oppvekst. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider tett med barneverntjenesten i enkeltsaker. Tjenestene samarbeider også tett med barnevernsinstitusjoner barn og ungdom bor på og skolene de går på.

BUP er et tilbud til ungdom med psykiske lidelser og deres familier (gjelder ungdom opp til fylte 18 år). Tjenesten skal sørge for nødvendig helsehjelp innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser (angst, depresjon, nevropsykologiske tilstander, vegringstilstander og ulike samspillsvansker).

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider tett med BUP og bistår ungdom og foresatte med å søke på rett tilbud og særskilte tiltak som er nødvendig for å fullføre videregående skole.

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Det er et tilbud til enkeltpersoner, par og familier, unge og eldre. Veiledningssentrene samarbeider med familievernkontorene i enkeltsaker.

Du kan få mer informasjon på kommunenes nettsider.

Veiledningssentrenes tjenester har samarbeid med Fagopplæringen i Akershus fylkeskommune om tilrettelegging for lærlinger og lærekandidater som skal ha opplæring i lærebedrifter. Se mer om opplæring i bedrift på fylkets nettsider.

Utekontakten / Uteteamet for ungdom er en kommunal tjeneste som arbeider oppsøkende med ungdom mellom 13 og 18 år. Utekontakten / Uteteamet for ungdom er der ungdom er og gir råd og tips i saker unge er opptatt av. Tilbudet er frivillig. Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider tett med de ansatte i Utekontakten / Uteteamet for ungdom. De deltar i OTs kommunale team, drøfter tiltak som kan iverksettes rundt ungdommer og følger opp tiltak.

Se mer informasjon om Utekontakten / Uteteamet for ungdom på din kommunes nettsider.

Alle unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Tjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og skal arbeide for å fremme ungdoms helse og trivsel. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) samarbeider med helsesøstrene i de videregående skolenes tverrfaglige team og i enkeltsaker. Oppfølgingstjenesten (OT) og Voksenopplæringen samarbeider med skolehelsetjenesten i enkeltsaker.

Mer informasjon om Helsetjenesten for barn og unge (Skolehelsetjenesten) finner du på din kommunenes nettsider.

Her finner du oversikt over alle kommuner i Akershus, med lenker til kommunenes nettsider

Statped er en spesialpedagogisk tjeneste for kommuner og fylkeskommuner

De skal bidra til en tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped har spisskompetanse innen fagområdene

  • Hørsel
  • Syn
  • Hjerneskade
  • Sammensatte lærevansker
  • Språk og tale
  • Kombinerte syns- og hørseltap.

Statped jobber mot kommuner, fylkeskommuner og personer med særskilte opplæringsbehov og deres foreldre.

Den kommunale voksenopplæringen tilbyr norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I tillegg gir de spesialundervisning til voksne over 20 år, arrangerer nasjonale norskprøver på ulike nivå og gir grunnskoleopplæring for voksne over 16 år i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samarbeider tett med grunnskolens PPT i saker der du som får voksenopplæring har behov for opplæring på grunnskolens nivå.

Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider tett med voksenopplæringen i kommunen med å hjelpe ungdom, som har kort botid i Norge, over i videregående opplæring.

Karrieretjenesten bidrar til at ansatte i de kommunale voksenopplæringene har god kompetanse på videregående opplæring.

Voksenopplæringen i Veiledningssentrene samarbeider med de kommunale voksenopplæringene om kartlegging av behov for opplæring og utvikling av tilbud for voksne i videregående opplæring.

Mer informasjon om voksenopplæring på din kommunes nettsider:

Du kan lese mer om det tilbudet den kommunale voksenopplæringen har i din kommune på deres egne nettsider.

Her finner du oversikt over alle kommuner i Akershus, med lenker til kommunenes nettsider.

Flyktningkontorene i kommunene har ansvar for å bosette og integrere flyktninger. Et viktig formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Flyktningeteamene bistår flyktninge- og innvandrerungdom med risiko for å utvikle psykiske vansker.

Veiledningssenteret samarbeider med flyktningkontor og flyktningteam om innvandreres opplæringsrett. Mer informasjon om din kommunes tilbud til flykninger og innvandrere finner du på kommunens nettside.

I tillegg til Helsetjeneste for barn og unge (Skolehelsetjenesten) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har mange kommuner etablert egen psykisk helsetjeneste for barn, ungdom og voksne som sliter psykisk. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjenesten (OT) kan blant annet samarbeide om planlegging, iverksetting og opplæringen eller arbeid.

I Akershus ligger det to store fengsler, Ila og Ullersmo. Ofte har de innsatte behov for informasjon og hjelp til å søke seg inn til videregående opplæring.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er sakkyndig instans for innsatte når det gjelder utredning- og tilretteleggingsbehov i opplæring. Oppfølgingstjenesten (OT) følger opp ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring mens de soner dom i fengsel som ligger i Akershus eller soningssteder utenfor Akershus fylke.

Les mer om opplæring innen kriminalomsorgen på Akershus fylkeskommunes nettsider.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeider med ulike institusjoner om enkeltungdommer som er under behandling. Enkelte ungdommer får opplæring i tilknytning til institusjonen, mens andre er elev i videregående opplæring eller skal begynne i videregående skole.

Les mer om institusjonsundervisning på Akershus fylkeskommunes nettsider.

De lokale NAV-kontorene har et veiledningsansvar i forhold til arbeid fra ungdom er 16 år. De ansatte i NAV kan bistå unge til å bli bevisst sine interesser og forutsetninger i forhold til yrkesvalg.

Oppfølgingstjenesten (OT) har et lovpålagt, tett og regelmessig samarbeid med NAV. Samarbeidet skal sikre tverretatlig samarbeid mellom instanser som har ansvar for målgruppen, formidle, eventuelt samordne tilbud fra ulike instanser. Karrieretjenesten og Voksenopplæring har også samarbeid med NAV.

Les mer på NAVs nettsider.

Grunnskolens pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har det samme lovpålagte ansvaret som PPT for videregående opplæring. Tjenestene har et tett og regelmessig samarbeid om overgangen fra grunnskole til videregående opplæring, slik at opplæringen blir godt lagt til rette for ungdom med spesielle behov. Grunnskolens PPT er ansvarlig for sakkyndig vurdering av retten til voksenopplæring på grunnskolens område.

Se kommunens nettsider for mer informasjon.