Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Fortrinnsrett og individuelt inntak til videregående skole

Vi arbeider spesielt med ungdom som ikke skal søke ordinært til videregående opplæring. Dette gjelder ungdom som søker fortrinnsrett og individuell behandling.

Inntak til videregående opplæring blir som oftest bestemt gjennom poeng. Det vil si at det vanligvis er karakterene dine som bestemmer hvilken skole og hvilket studieprogram du kommer inn på.

Fortrinnsrett

Noen elever kan ha såkalt fortrinnsrett til inntak på ett bestemt utdanningsprogram eller en bestemt skole. Bestemmelsene om fortrinnsrett til videregående utdanning finnes i Forskrift til opplæringslova (Lovadata).

Dette kan for eksempel gjelde:

  • elever med omfattende behov for spesialundervisning, hvor det å få gå på ett bestemt utdanningsprogram er avgjørende for at eleven skal kunne gjennomføre og bestå videregående opplæring (paragraf 6-15).
  • elever med sterkt redusert fysisk eller psykisk funksjonsevne er nødt til å gå på en skole som er spesielt tilrettelagt deres behov (paragraf 6-17).

Elever kan søke om fortrinnsrett på inntak til både vg1, vg2 og vg3. Søknaden må alltid inneholde dokumentasjon på dine særskilte behov.

Fristen for å søke om fortrinnsrett er 1. februar.

På vilbli.no finner du mer informasjon om lovverkets ulike paragrafer knyttet til fortrinnsrett.

Tilmelding fra kommunen

Merk at kommunene skal sende tilmelding om søkere med fortrinnsrett til pedagogisk psykologisk tjeneste i sin region innen 1. oktober året før søknaden skal sendes. Tilmeldingen skal følges av en pedagogisk rapport. Skjema for tilmelding og rapport finnes på vilbli.no.

Individuelt inntak

Elever som skal søke videregående opplæring, har mulighet til å søke etter individuell behandling.Når elevene søker individuelt skal de ikke tas inn etter poeng. Søknadene behandles individuelt, på bakgrunn av ulike bestemmelser/inntaksregler.

Elever kan søke individuelt når de;

  • Har rett til spesialundervisning og mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene.
  • Har rett til særskilt språkopplæring og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.
  • Mangler karakter i mer enn halvparten av fagene (som følge av andre årsaker).
  • Ikke har tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag.
  • Nylig har kommet til Norge.
  • Har behov for å behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.

Elever som tas inn etter individuell behandling, har ikke rett til inntak på et spesifikt/særskilt utdanningsprogram, men de har rett til å bli tatt inn på ett av de tre prioriterte utdanningsprogrammene i søknaden.

Søknadsfristen for en slik søknad er 1. februar.

For mer informasjon om bestemmelsene om inntak etter individuell behandling se bestemmelsene i Forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Du finner også mer informasjon om individuelt inntak til videregående opplæring på vilbli.no