Hopp til navigasjon for snarveier Hopp til hovedmenyen

Henvisning til PPT

For at PP-tjenesten skal kunne vurdere behov for tiltak eller spesialundervisning for en elev, må det foreligge en henvisning.

Dersom skolen er usikker på om en elev har utbytte av ordinær opplæring, plikter de å henvise til PPT for en sakkyndig vurdering. I henvisningen må det tydelig fremgå hvilke tjenester som ønskes fra PPT. Skolen utarbeider en pedagogisk rapport som legges ved henvisningsskjemaet.

Foresatte og elev kan selv ta kontakt med PPT ved mistanke om manglende utbytte av opplæringen. Da foreligger det ikke noe krav om utfylling av henvisningsskjema eller pedagogisk rapport.

Skolens henvisning til PPT skal gjøres i samarbeid med elev og foresatte. Det er et krav til samtykke fra elev/foresatte før det blir gjort en sakkyndig vurdering og før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning, se opplæringsloven § 5-4 annet ledd

Henvisningen fylles ut på et eget henvisningsskjema (lenke til skjema).

Saksgang for spesialundervisning

Saksgangen kan deles inn i 6 faser:

  1. Skolen/ foreldre eller elev er bekymret for at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Skolen plikter å iverksette nødvendig kartlegging og iverksette tilpasset opplæring.
  2. En henvisning sendes til PP-tjenesten
  3. PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering som består av utredning og tilrådning av elevens behov
  4. Skolen vurderer og avgjør om eleven har rett til spesialundervisning og fatter enkeltvedtak
  5. Dersom eleven har rett til spesialundervisning utarbeider skolen en individuell opplæringsplan (IOP) og starter med spesialundervisningen
  6. Undervisningen blir hvert år evaluert i en årsrapport. På bakgrunn av denne vurderer skolen om spesialundervisningen skal justeres eller opphøres

For de ulike fasene i se Utdanningsdirektoratets nettsider om spesialundervisning.

Henvisningsskjema med vedlagt dokumentasjon sendes til PPT ved ditt nærmeste veiledningssenter.